Säännöt

GEOFYSIIKAN SEURA R.Y.
GEOFYSISKA SÄLLSKAPET R.F.

(Sääntömuutos hyväksytty 2. käsittelyssä 22.06.2016)


I. Seuran nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnan laatu

1 §

Yhdistyksen nimi on Geofysiikan Seura r.y., Geofysiska Sällskapet r.f. ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä käytettävä englanninkielinen epävirallinen nimi on Geophysical Society of Finland. Säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä seura.

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää geofysiikan tutkimusta ja olla sitä harjoittavien henkilöiden yhdyssiteenä. Seuran yhteydessä toimivat Suomen geodeettis-geofysikaalinen kansalliskomitea ja WCRP:n (World Climate Research Programme) -kansalliskomitea.

3 §

Seura pitää kokouksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, tukee geofysiikan tutkimusta, pitää yhteyttä geofysiikkaa edustaviin laitoksiin, osallistuu kansainväliseen geofysiikkaa koskevaan toimintaan ja toimii muutoinkin samantapaisin keinoin yleisen geofysikaalisen tietämyksen lisäämiseksi.


II. Jäsenet

4 §

Seuran jäsenet ovat: vuosijäseniä, vakinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, kannattajajäseniä, kirjeenvaihtajajäseniä, kunniajäseniä tai yhteisöjäseniä.

5 §

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä geofysiikan tai sen lähitieteiden aloilla toimiva henkilö.

Uusia vakinaisia jäseniä ja kirjeenvaihtajajäseniä ei enää oteta.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä geofysiikkaa tai sen lähialoja opiskeleva alle 30-vuotias henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä seuran pyrkimyksiä kannattava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt seuran tarkoituksia.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä geofysiikan tai sen lähitieteiden alalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Kun opiskelijajäsen suorittaa akateemisen loppututkinnon tai täyttää 30 vuotta, hänestä tulee suostumuksensa mukaisesti vuosijäsen seuraavan tilikauden alusta.

6 §

Vuosijäsenen, opiskelijajäsenen, kannattajajäsenen ja yhteisöjäsenen hyväksyy hallitus seuran kahden jäsenen tekemän kirjallisen ehdotuksen perusteella ja ilmoittaa hyväksymisen seuran kokouksessa.

Kunniajäsenen kutsumisesta päättää seuran kokous, kun asiasta on tehty kirjallinen, kahden jäsenen allekirjoittama esitys, josta on mainittu kokouskutsussa ja jonka hallitus puoltolauseensa kera esittää kokoukselle. Päätöstä tulee kannattaa vähintään 3/4 äänestykseen osallistuneista.

7 §

Seuran jäsen ilmoittakoon sihteerille seuran matrikkelia varten vaadittavat henkilötiedot ja niissä tapahtuneet muutokset.

8 §

Vuosijäsenen, opiskelijajäsenen ja yhteisöjäsenen tulee vuosittain suorittaa vuosikokouksessa määrätty jäsenmaksu.

Kannattajajäsen suorittaa jäsenmaksun joko vuosittain tai kertakaikkisena. Vuosimaksu on vuosijäsenen maksu vähintään viisinkertaisena, ja kertamaksu on vuosijäsenen maksu vähintään kuusikymmenkertaisena.

Kunniajäsen, kirjeenvaihtajajäsen ja vakinainen jäsen ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

Jäsenen, joka kahdesta maksamiskehotuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen, seuran hallitus voi toimintavuoden päätyttyä katsoa eronneeksi seuran jäsenyydestä.


III. Hallinto

9 §

Seuran asioita hoitaa näiden sääntöjen määräämällä tavalla seuran hallitus.

Seuran hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja kahdesta neljään muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen jälkeen ja jatkuu seuraavaan vuosikokoukseen.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa. Heistä muut paitsi sihteeri, taloudenhoitaja ja puheenjohtaja voivat kuulua hallitukseen korkeintaan kolme peräkkäistä kautta. Lisäksi eroava puheenjohtaja jatkaa yhden kauden hallituksen jäsenenä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä on saapuvilla tai osallistuu kokoukseen sähköisten viestimien välityksellä.

Seuran yhteydessä toimivat kansalliskomiteat voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa kansalliskomitean tekemät oikeustoimet.

Kansalliskomiteoihin kuuluu puheenjohtaja ja 6-11 jäsentä. Geodeettis-geofysikaalisen kansalliskomitean puheenjohtajan ja jäsenet vahvistaa seuran kokous neljän vuoden toimikaudeksi kansalliskomitean esityksestä. WCRP:n kansalliskomitea muodostuu seuran hallituksesta ja yhteyshenkilöstä.

10 §

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja toimii seuran ja sen hallituksen puheenjohtajana.

Sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen ja seuran kokouksissa, hoitaa kirjeenvaihdon, hyväksyy hallituksen määräämissä rajoissa seuralle tulevat laskut sekä laatii vuosikertomuksen. Sihteeri jättää sen ja tarvittavat toimintaa koskevat asiakirjat toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Sihteerin estyneenä ollessa hoitaa hänen tehtäviään hallituksen päätöksen perusteella joku toinen hallituksen jäsen.

Taloudenhoitaja hoitaa seuran rahavaroja ja kirjanpidon, kantaa jäsenmaksut, ottaa vastaan seuralle tulevat avustukset ja muut tulot, maksaa asianmukaisesti hyväksytyt laskut ja maksumääräykset, laatii tarpeen vaatiessa selonteon seuran taloudellisesta asemasta, tekee tilinpäätöksen ja jättää sen ja tarvittavat kirjanpitoa koskevat asiakirjat toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

11 §

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa.

12 §

Toiminnantarkastajat, joita valitaan kaksi varsinaista ja yksi varalle, tarkastavat seuran hallinnon ja tilit sekä antavat tarkastuksesta kirjallisen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

13 §

Seura voi asettaa julkaisutoimikunnan, johon seuran puheenjohtajan lisäksi kuuluu päätoimittaja, artikkelitoimittajia ja geofysiikan eri alojen edustajia. Julkaisutoimikunnan jäsenten vaali suoritetaan seuran vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Julkaisutoimikunta ottaa itselleen sihteerin, joka toimii myös toimitussihteerinä.

Julkaisutoimikunnan puheenjohtajana on päätoimittaja, joka kutsuu toimikunnan kokouksiin.


IV. Toimintavuosi ja kokoukset

14 §

Seuran toimikausi on vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Tilikausi on kalenterivuosi.

Seuran vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.

Kansalliskomiteoiden toimintasuunnitelmat ja talousarviot liitetään seuran toimintasuunnitelmaan.

Kansalliskomitean on hyväksyttävä erillinen kansalliskomitean tilinpäätös ja vuosikertomus ennen niiden esittämistä seuran hallitukselle. Kansalliskomitean tilinpäätös ja vuosikertomus sisältyvät seuran tilinpäätökseen ja vuosikertomukseen.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus on sen tarpeelliseksi katsonut tai kun vähintään kymmenen yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen ääntä käyttävän henkilön tulee esittää valtakirja. Sama henkilö voi käyttää korkeintaan yhden yhteisöjäsenen ääntä, minkä lisäksi hän voi käyttää omaa henkilöjäsenen ääntään.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitettavalla kirjeellä tai sähköpostiviestillä tai, ellei näitä voida käyttää, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

15 §

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus sekä päätetään toimihenkilöille maksettavista palkkioista
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastaja
 10. Valitaan julkaisutoimikunnan jäsenet toimikautensa päättävien tilalle
 11. Käsitellään muut mahdolliset asiat

V. Yleiset säännökset

16 §

Lainan ottamisesta, kiinteistön tai sen osan ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta tai seuran kiinteän omaisuuden kiinnittämisestä päättää seuran kokous. Asiasta on kokouskutsussa erikseen mainittava.

17 §

Päätöksiä tehtäessa ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Sama koskee äänestyksiä myös hallituksen ja julkaisutoimikunnan kokouksissa.

äänestys toimi- ja luottamushenkilöiden valitsemisesta sekä kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenen kutsumisesta toimitetaan umpilipuin, jos joku äänivaltainen jäsen sitä vaatii.

Seuran kokous on päätösvaltainen, jos 10 äänivaltaista jäsentä on läsnä. Jos kokous ei ole täysilukuinen, kutsutaan koolle uusi kokous, joka on päätösvaltainen läsnäolevien luvusta riippumatta.

Päätöksen tekeminen asiasta, joka käsitellään ensimmäistä kertaa, on kahden äänivaltaisen jäsenen vaatiessa siirrettävä uuteen kokoukseen, ellei 3/4 kokouksessa läsnäolevista äänivaltaisista jäsenistä ole siirtämistä vastaan. Aikaisemmassa kokouksessa jo esillä olleen asian edelleen siirtämiseen vaaditaan yksinkertainen äänten enemmistö.

18 §

Seuran sääntöihin ehdotetut muutokset hyväksytään, jos kahdessä peräkkäisessä seuran kokouksessa kummassakin vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa tehtyä ehdotusta, josta on mainittu kokouskutsussa.

19 §

Seuran mahdollisesta purkamisesta päätetään edellisessä pykälässä määrätyllä tavalla.

20 §

Seuran purkautuessa sen omaisuus siirtyy seuran päätöksen mukaisesti jollekin seuran tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.

21 §

Muutoin noudatettakoon yhdistyksistä voimassa olevaa lakia.